Уведомяване за незаконно съдържание

Следният формуляр се използва за докладване на незаконно съдържание, публикувано чрез инфраструктурата на ionos.bg *, включително по-специално информация, свързана с: терористично съдържание, споделяне на изображения на сексуално насилие над деца, незаконно споделяне на лични изображения без съгласие, киберпреследване, продажба на несъответстващи или фалшиви продукти, продажба на стоки или предоставяне на услуги в нарушение на законите за защита на потребителите, неразрешено използване на материали, защитени с авторски права, незаконно предлагане на услуги за настаняване, незаконна продажба на живи животни.

Use the following form to report illegal content published via the infrastructure of home.pl S.A., including, in particular, information regarding: terrorist content, sharing the images of child sexual abuse, illegal sharing of private images without permission, cyberstalking, sale of non-compliant or counterfeit products, sale of goods or provision of services in violation of consumer protection laws, unauthorized use of copyrighted materials, illegal accommodation services offers, illegal sale of live animals.

*Посочете точния адрес/адреси URL на съдържанието, което смятате за незаконно.

Please indicate the exact URL or URLs of content you consider to be illegal

*Предоставете допълнителна информация, която да ни помогне да открием съобщеното съдържание на посочения URL адрес.

Please provide any additional information that may enable to identify the illegal content.

*Обосновете защо смятате, че съобщеното съдържание е незаконно.

Please explain why you consider the content to be illegal

This notification concerns sexual abuse, sexual exploitation, child pornography or solicitation of children for sexual purposes.

*

Име / име на компанията

Name

*

Адрес на електронната поща

E-mail address

I hereby confirm the bona fide belief of myself or of the entity in which name I am submitting the notice that the information and allegations contained therein are accurate and complete.

This notification is submitted by a „trusted flagger” under article 22 of Digital Services Act.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ако представлявате орган на държава - членка на ЕС, Комисията или Европейския съвет за цифрови услуги, моля, използвайте dsa@ionos.bg на български или английски език.

If you represent any of the EU Member States' Authorities, the Commission or the European Board for Digital Services, use the email addres dsa@ionos.bg using Bulgarian or English.

Ако докладвате заповед за премахване като упълномощен субект съгласно Регламент (ЕС) 2021/784 на Европейския парламент и на Съвета за противодействие на разпространението на терористично съдържание онлайн, моля, използвайте адреса antiterror@ionos.bg на български или английски език.

If you are submitting a removal order as an authorised entity under Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council on addressing the dissemination of terrorist content online, use antiterror@ionos.bg in Bulgarian or English.